Are you a Carer, Occupational Therapist or Physiotherapist? Join our Healsoul.

SPEAKERS


Jennifer A. Doudna, Ph.D
Mark Davis, PhD
Atul Butte, MD, PhD
Ruilin Zhao
Nils Lonberg
James Zhang
Guoliang Yu
Victor Shi
Jonathan Wang
Andrew Lee
Hongbo Lu
Karen Wong
Dan Ouyang
Lin Wu
Mike Guerra
Steve Karp
Stella Xu
Joshua Gruenspecht
Cheng Liu
Feng Han
Erdong Hua
Nicolas Roelofs
Barry Taylor
Xiaobo Lu
Yanhong Lin
Nisa Leung
James Zhao
Kevin Chen
Ming Li
Michelle Chen
Hai Mi
Jun Hou
Di Liu
Stephen Chan
Fei Qi
Lin Ni
Jeffry Wu
Tianhong Xu
Jeff Karp
Martin Huber
Scott Moorefield
James Garner
David Plans
Xi Chen
Alex Zhavoronkov
David Esposito
Clifford Reid
Ping Cao